Noteikumi un nosacījumi

 DISTANCES LĪGUMS

 

1. Līguma priekšmets:

1.1. Pārdevējs – interneta tirdzniecības vietnes www.repromo.lv, turpmāk Internetveikals, un ar to saistīto tiesību īpašnieks SIA V-Print, reģistrācijas Nr. 45403038571, juridiskā un pasta adrese: Draudzības aleja 24-11, Jēkabpils, LV-5201, kas savas saimnieciskās darbības ietvaros saskaņā ar šo distances līgumu, turpmāk Līgums, piedāvā un pārdod preci Pircējam;

1.2. Pircējs - patērētājs, rīcībspējīga persona, kura vienlaicīgi atbilst šādiem kritērijiem: 1) ir juridiska persona un 2) ir autorizēts Pārdevēja mājas lapas lietotājs;

1.3. Prece ir Pārdevēja preču sortimentā ietilpstošie produkti, kas tiek piedāvāti tirdzniecībai Pārdevēja mājas lapā un ir pieejami Pārdevēja noliktavā;

1.4. Pasūtījums ir šajos noteikumos atrunātā kārtībā Pircēja veikts preču pasūtījums.

 

2. Līgums uzskatāms par noslēgtu ar brīdi, kad Pircējs veicis Pasūtījumu un atbilstoši šiem Noteikumiem ir veicis samaksu par Preci.

3. Veicot Pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies ar šo Līgumu un tajā ietvertajiem noteikumiem, viņam tie ir zināmi, viņš tos saprot un pilnībā tiem piekrīt.

4. Pircējs apņemas ar Līguma noteikumiem iepazīties katrā iepirkšanās reizē.

5. Pircējs nav tiesīgs pasūtīt Preces Internetveikalā, ja nav iepazinies ar Līguma noteikumiem vai tiem nepiekrīt.

6. Pārdevējs ir tiesīgs vienpusēji grozīt un papildināt Līguma noteikumus.

7. Pircējam iepērkoties Internetveikalā, tiek piemēroti Līguma noteikumi, kas ir spēkā Preču pasūtīšanas brīdī.

8. Pārdevējam ir tiesības bez brīdinājuma ierobežot Pircēja izmantojamos Internetveikala pakalpojumus vai atcelt Pircēja reģistrāciju, ja Pārdevējs uzskata, ka Pircējs, izmantojot Internetveikalu, var pārkāpt vai pārkāpj Līguma noteikumus, mēģina kaitēt Pārdevējam, Internetveikala darbībai vai drošībai, vai trešajām personām.

9. Lai varētu izmantot Internetveikala pakalpojumus un iegādāties tajā piedāvātās Preces, Pircējs var izvēlēties, vai iegādāties Preces bez reģistrācijas vai ar reģistrāciju.

10. Reģistrācija un datu drošība:

10.1. Reģistrējoties Internetveikalā Pircējam ir jāizveido savu personīgo kontu, izmantojot reģistrācijas pamatdatus.

10.2. Pēc paroles izveidošanas un reģistrācijas veikšanas, Pircējs apņemas nodrošināt, ka parole netiek atklāta trešajām personām.

10.3. Pircējs ir atbildīgs par jebkuru viņa veikto darbību Internetveikalā, pievienojoties ar savu paroli.

10.4. Ja Internetveikala sniegtos pakalpojumus izmanto trešā persona, izmantojot Pircēja piekļuves datus, Pārdevējs šo personu uzskata par Pircēju.

10.5. Ja Pircējs pazaudē piekļuves datus, viņam ir nekavējoties jāinformē par to Pārdevējs pa tālruni vai e-pastu, kas norādīti Internetveikala vietnē;

10.6. Veicot reģistrāciju, Pircējs var norādīt vai vēlas saņemt Pārdevēja vai viņa partneru paziņojumus vai citus Pircējam noderīgus piedāvājumus, tādējādi piekrītot, ka šādus paziņojumus vai piedāvājumus Pircējam var sūtīt. Ja Pircējs nevēlas tos saņemt un to ir atbilstoši apstiprinājis, Pārdevējs nesūtīs Pircējam reklāmas un informatīvos ziņojumus, izņemot tos, kuri ir nepieciešami, lai izpildītu Pircēja veikto Pasūtījumu;

10.7. Sniedzot informāciju par sevi, Pircējs dod tiesības Pārdevējam kā personas datu pārzinim atlasīt, uzkrāt, sistematizēt un izmantot visu to informāciju un datus, kurus Pircējs tieši vai netieši sniedzis, izmantojot Internetveikala pakalpojumus.

10.8. Pircēja sniegtie personas dati tiks apstrādāti, ievērojot Latvijas Republikas normatīvos aktus, kas reglamentē fizisko personu datu apstrādi un aizsardzību.

10.9. Apstrādājot un glabājot Pircēja personas datus, Pārdevējs izmantos visus iespējamos organizatoriskos un tehniskos līdzekļus, kas nodrošinās personas datu aizsardzību no nejaušas atklāšanas, maiņas vai citādas nelikumīgas datu apstrādes.

10.10. Pircēja personas dati tiks izmantoti, lai identificētu Pircēju un Preču saņēmēju, veicot Preču pārdošanu un piegādi, izrakstot grāmatvedības dokumentus, atmaksājot pārmaksātu summu un naudu par Pircēja atpakaļ atdotajām Precēm, administrējot parādsaistības, veicot citas no Līguma izrietošās saistības, kā arī nodrošinot Pircējam iespēju izmantot citus Internetveikala pakalpojumus.

10.11. Pircēja personas dati tiks apstrādāti tiešā mārketinga mērķiem, tikai ar Pircēja piekrišanu.

10.12. Pircēja sniegtos personas datus izmantos tikai Pārdevējs un tā partneri, ar kuriem Pārdevējs sadarbojas, veicot Internetveikala administrēšanu, Preču piegādi un citus ar Pircēja pasūtījuma izpildi saistītus pakalpojumus.

10.13. Pārdevējs apliecina, ka neatklās Pircēja personas datus citām trešajām personām, izņemot Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktos gadījumos.

10.14. Pircēja personas dati tiks glabāti ne ilgāk, kā to prasa noteiktie datu apstrādes mērķi

 

11. Preču pasūtīšana:

11.1. Veicot pasūtījumu, nepieciešams norādīt preces saņēmēja adresi, vārdu, uzvārdu un telefona numuru;

11.2. Veicot Pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka izvēlējies iegādāties konkrēto Preci uz šajā Līgumā norādītiem noteikumiem;

 

12. Preču cena, piegādes izmaksas un apmaksas kārtība:

12.1. Preču cenas Internetveikalā izveidotajā Pasūtījumā tiek norādītas eiro (EUR) ar iekļautu PVN.

12.2. Cenas Internetveikalā esošajām precēm izvēloties apdruku ir norādītas:

         12.2.1. ar vienas krāsas logo;

         12.2.2. vienā pusē/vietā;

         12.2.3. uz viena priekšmeta, ja prece sastāv no ir vairākiem priekšmetiem.

Ja klients vēlas logo vairākās krāsas vai uz preces abām pusēm/vairākās vietās, vai visiem komplektā pieejamajiem priekšmetiem, tad pirms pasūtījuma veikšanas vispirms jāsazinās ar klientu konsultantu rakstot epastu info@repromo.lv vai zvanot pa tālruni 29929014.

12.3. Prece Pircējam tiek pārdotas par cenu, kas ir spēkā Internetveikalā Pasūtījuma veikšanas brīdī;

12.4. Pircējs par Precēm un piegādi norēķinās uzreiz pēc Pasūtījuma veikšanas, izmantojot kādu no Internetveikalā norādītajām apmaksas sistēmām;

12.5. Pircējam par pasūtītajām Precēm un piegādi ir jāsamaksā Pasūtījuma veikšanas brīdī.

12.6. Saņemot samaksu par Precēm un piegādi, tiek izpildīts Pasūtījums un noteikts Preču piegādes termiņš:

         12.6.1. Preču piegāde notiek 7-12 DARBA DIENU laikā, pēc apmaksas saņemšanas, ja prece ir BEZ apdrukas.

         12.6.2. Preču piegāde notiek 10-18 DARBA DIENU laikā, pēc apmaksas saņemšanas, ja prece ir AR apdruku.

12.7. Samaksa uzskatāma par veiktu, tikai tad, kad visa maksājuma summa ir saņemta Pārdevēja bankas kontā, kas norādīts samaksas noteikumos.

12.8. Preču un piegādes cenā ir iekļauts PVN;

12.9. Preču pasūtīšanas brīdī ir spēkā Internetveikalā norādītie Preču piegādes izmaksu izcenojumi.

12.10. Pasūtījuma summa, kas sastāv no Preču cenas un piegādes izmaksām, ir pieejama Pircējam Pasūtījuma veikšanas procesā pirms Pasūtījuma apstiprināšanas.

 

13. Preču piegāde:

13.1. Pasūtot Preci piedāvājam izvēlēties vienu no trijiem Preces saņemšanas veidiem:

         13.1.1 Pasūtītā Prece tiek saņemta birojā Zemgales iela 9B, Jēkabpils, LV-5201;

         13.1.2. Omniva pakomāti;

         13.1.3. Kurjerpakalpojumu uzņēmums piegādās pasūtīto Preci norādītajā adresē.

13.2. Preces tiek piegādātas tikai Pārdevēja noteiktajā teritorijā. Pārdevējs pieņem Pasūtījumu tikai tad, ja Pircēja norādītā piegādes adrese atrodas noteiktajā teritorijā;

13.3. Pārdevējs rūpēsies, lai Pircēja Pasūtījums tiktu izpildīts pilnībā, taču Pārdevējs to nevar garantēt.

13.4. Ja veikalā nav pasūtīto Preču vai to nav pietiekamā daudzumā, Pārdevējam ir tiesības Preces nepiegādāt vai piegādāt mazāku Preču daudzumu;

13.5. Ja Pārdevējs piegādāja Pircējam Preci nepietiekamā daudzumā un piegādāto Preču summa ir mazāka nekā Pircējs ir apmaksājis, tad Pircējam tiek atgriezta starpība par nepiegādāto Preci.

13.6. Pircēja pasūtītās Preces tiek piegādātas Pircēja Pasūtījumā norādītajā adresē.

13.7. Pasūtījumā norādītajai personai ir jāpieņem Preces pašai.

13.8. Ja pasūtītās Preces saņems nevis Pasūtījumā norādītā persona, bet cita persona Pasūtījumā norādītajā adresē, uzskatāms, ka Pasūtījumu saņēmusi Pasūtījumā norādītā persona.

13.9. Pārdevējs nekādā ziņā nav atbildīgs par zaudējumiem, kas rodas Pircējam vai trešajām personām tādēļ, ka Pircējs ir norādījis nepareizu piegādes adresi vai nepilnīgus saņēmēja datus, vai ja Preci piegādes adresē saņems cita persona;

13.10. Ja Preču piegāde nav iespējama Pircēja vainas vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ (Pircējs ir norādījis nepareizu adresi, norādītajā adresē Pircējs vai Pasūtījumā norādītā persona nav sastopami, norādītajai adresei nevar piekļūt, u. c. objektīvi iemesli), Preces netiek sūtītas atkārtoti, bet prece tiek glabāta 6 mēnešus pārdevēja noliktavā un Pircējs to var saņemt vai vienoties par atkārtotu piegādi par papildus samaksu.

13.11. Pārdevējs piegādā Pircējam Preces Internetveikalā norādītajā termiņā vai Pasūtījumā izvēlētajā laika posmā, ja tiek piedāvāti dažādi piegādes termiņi.

13.12. Pircējs piekrīt, ka gadījumos, ja Preču piegāde var kavēties neparedzamu un no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ, Pārdevējs var sazināties ar Pircēju un saskaņot citu piegādes laiku;

13.13. Ja Preces Pircējam tiek piegādātas ar kavēšanos vai netiek piegādātas Pircēja vainas vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ, Pārdevējs nav atbildīgs par Preču piegādes termiņu pārkāpšanu.

13.14. Ja Pircējs piegādes brīdī konstatē, ka sūtījuma iepakojums ir bojāts (ieplēsta iepakojuma uzlīme vai cits ārējs bojājums), vai ja sūtījums piegādāts ar nokavējumu, viņam tas ir jāieraksta piegādes dokumentā - pavadzīmē, Pārdevēja eksemplārā, pretējā gadījumā ir uzskatāms, ka sūtījums ir piegādāts laicīgi un bez bojājumiem.

13.15. Nekavējoties pēc Preču saņemšanas Pircējs pārbauda piegādāto Preču atbilstību pasūtītajām Precēm un Pasūtītajam daudzumam, kā arī saņemto Preču kvalitāti.

13.16. Ja Pircējs konstatē, ka sūtījumā nav atbilstošs Preču daudzums, piegādātas Pasūtījumam neatbilstošas Preces, vai Precēm ir neatbilstoša kvalitāte, Pircējam nekavējoties par to jāveic atzīmes piegādes dokumentā - pavadzīmē un ir tiesības nepieņemt konkrēto Preci.

13.17. Ja Pircējs parakstījis piegādes dokumentu-pavadzīmi un tajā nav veiktas nekādas atzīmes, tiek uzskatīts, ka piegādātas Pasūtījumam atbilstošas Preces, Pasūtījumam atbilstošā daudzumā un kvalitātē.

13.18. Par konstatētajām nepilnībām jāinformē Pārdevējs ne vēlāk kā Preču saņemšanas dienā un jāapraksta konstatētā neatbilstība, piesakot atbilstošu paziņojumu caur savu personīgo, kontu, kas Pircējam atvērts Internetveikalā vai nosūtot e-pasta vēstuli uz Pārdevēja e-pasta adresi info@repromo.lv .

13.19. Pārdevējs pārbauda paziņojumā norādītos apstākļus 3 (trīs) darba dienu laikā no e-pasta saņemšanas brīža un sazinās ar Pircēju, lai rastu situācijas risinājumu.

13.20. Pircējam ir pienākums nodrošināt, lai Pasūtījumā norādītā persona Preču piegādes brīdī atrastos Pasūtījumā norādītajā adresē, uzrādītu kurjeram personu apliecinošu dokumentu, bez kavēšanās pieņemtu Preces, parakstītu pavadzīmi, veiktu piezīmes pavadzīmē (pārdevēja eksemplārā), ja Preces piegādātas ar nokavējumu vai ja bojāta iepakojuma uzlīme, un atgrieztu pavadzīmes eksemplāru kurjeram.

13.21. Ja Pircējs nav nodrošinājis 13.20. punkta izpildi, Pārdevējs neatbild ne par kādiem Pircēja zaudējumiem, savukārt Pircējs sedz Pārdevējam ar Preču piegādi, atgriešanu vai bojāšanos radušās izmaksas un zaudējumus.

13.22. Pārdevējs ir tiesīgs izdevumu un zaudējumu atlīdzību ieturēt no Pircēja iemaksātās summas, ja Pircējs nav pieņēmis Preci vai no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ Pircējam tā nav izsniegta un tā tikusi atgriezta Pārdevējam.

13.23. Pirms sākt iegādāto Preci izmantot, Pircējam rūpīgi jāizlasa Preces lietošanas instrukcija (ja tāda ir) un Prece jālieto tikai saskaņā ar tās ražotāja norādījumiem, atbilstoši Preces īpašībām un paredzētajiem lietošanas mērķiem.

 

14. Preču atgriešana:

14.1. Pircējs var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no pirkuma līguma 14 DARBA dienu laikā pēc attiecīgo Preču piegādes.

14.2. Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:

14.2.1. Preces pēc to rakstura nevar atdot atpakaļ, vai tās ātri bojājas,nolietojas vai ir ātri izlietojamas;

14.2.2. Preces pēc piegādes tikušas sabojātas;

14.2.3. citos normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos;

14.3. Lai izmantotu atteikuma tiesības, Pircējs izmanto Internetveikalā esošo “Preču atgriešanas veidlapu” norādot visu prasīto informāciju.

14.4. Pārdevējs pārbauda pieteikumā norādītos apstākļus 10 DARBA dienu laikā, un nepieciešamības gadījumā sazinās ar Pircēju, ja pieteikums nav pamatots;

14.5. Atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā Pircējs 14 DARBA dienu laikā pēc Preces saņemšanas nogādā Preci Pārdevējam uz SIA V-Print biroju: Zemgales ielā 9B, Jēkabpils.

14.6. Mājaslapā norādīto preču cenu, ko Pircējs ir samaksājis par Precēm Pārdevējam, Pārdevējs atgriež Pircējam, 30 DARBA dienu laikā:

14.6.1. pēc tam kad Pircējs ir iesniedzis Pārdevējam iesnieguma par naudas atgriešanu un kad Pircējs ir atgriezis Preci Pārdevējam (gadījumos, kad Pārdevējs Pircējam Preci ir nosūtītījis un Pircējs vēlas no tās atteikties):

14.6.2.1. par nepiegādātu Preci;

14.6.2.2. par nokavētu piegādes termiņu, kādu ir noteicis Pārdevējs šajā Līgumā 12.6. punktā.

14.6.2.2. par Preci no kuras Pircējs ir atteicies citu iemeslu dēļ – Pircējs nav iepazinies ar Preces apdrukas izcenojumiem (ir atrunāts noteikumos) un ir veicis neatbilstošu pasūtījumu.

14.7. Ja Pircējs atgriež Preces Pārdevējam, izmantojot atteikuma tiesības, piegādes maksa un maksa par darbu/pakalpojumu un piegādi Pircējam netiek atmaksāta.

14.8. Preču atgriešanas izdevumus, izņemot ja tiek atgrieztas Līguma noteikumiem neatbilstošas Preces, sedz Pircējs;

14.9. Pircējs ir atbildīgs par Preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā.

14.10. Pircējs ir atbildīgs par Preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, ja Prece ir izmantota tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu, tai skaitā izmantota citā nolūkā, nevis Preces īpašības vai darbības noskaidrošanai.

14.11. Precēm ir jābūt nesabojātām, nezaudējušām Preces izskatu (nenoņemtas un nesabojātas etiķetes, nenoplēstas aizsardzības plēves u. c.) un nelietotām.

14.12. Prece ir jāatdod tās oriģinālajā iepakojumā, tādā pašā komplektācijā, kādā tā tika saņemta, un Preces piegādes dokumentu, kā arī lietošanas instrukcijas un citus Preces piederumus.

14.13. Ja prece nav pilnībā komplektēta, ir sabojāta, nekārtīga vai nav atbilstoši iepakota, Pārdevējam ir tiesības nepieņemt Preci, kā arī neatmaksāt Pircēja par Preci samaksāto naudu.

14.14. Par preces kvalitāti saņemtās pretenzijas tiks risinātas saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma (PTAL) normām, atbilstoši reglamentējošajiem Ministru kabineta noteikumiem Nr. 631. “Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu” prasībām (MK Noteikumi Nr. 631).

 

15. Preču kvalitātes garantija:

15.1. Visu Internetveikalā pārdodamo Preču īpašības ir norādītas katras Preces aprakstā.

15.2. Precēm tiek piešķirta Preces ražotāja garantija.

15.3. Precēm, kurām kvalitātes garantija netiek izsniegta, spēkā ir garantija, kas noteikta attiecīgajos tiesību aktos.

15.4. Ja Pircēju neapmierina pasūtītā Preces kvalitāte viņa pienākums ir informēt Pārdevēju, lai tas varētu sazināties un informēt Preces ražotāju vai oficiālo izplatītāju.

 

16. Citi noteikumi:

16.1. Ja piekļūšana Internetveikalam, reģistrācija Internetveikalā vai Pasūtījuma veikšana Internetveikalā nav iespējama vai ir traucēta tehnisku vai no Pārdevēja neatkarīgu iemeslu dēļ, Pārdevējs nav atbildīgs par jebkādiem Pircēja vai trešo personu zaudējumiem

16.2. Pārdevējs neatbild par sekām, ja Pircēja datora vai monitora īpatnību dēļ Pircēja datora monitorā redzamo Internetveikala Preču attēls pēc jebkādām pazīmēm atšķiras no Preču izskata dabā.

 

17. Internetveikals var brīvi rīkot dažādas mārketingas aktivitātes, t.sk. lojalitātes programmas.

18. Veicot Pasūtījumu Internetveikalā, Pircējs automātiski piesakās jaunumu saņemšanai uz savu norādīto e-pastu.

19. Ja Pircējs vēlas atteikties no jaunumu saņemšanas e-pastā:

19.1. Internetveikalā savā reģistrētajā kontā noņemiet atzīmi pretī "Informatīvās vēstules e-pastā”.

19.2. Informatīvās vēstules e-pastā beigās nospiest - "Atteikties no jaunumu un īpašo piedāvājumu saņemšanas.”

19.3. Sūtīt ziņu uz Internetveikala e-pasta adresi akcijas@repromo.lv