Privātuma politika

1. Informācija, kāda tiek saglabāta:

1.1. SIA V-print ir tiesības ievākt, uzglabāt un izmantot tādus klienta Personas datus, kas ir nepieciešami  komercdarbības veikšanai, kā arī pienākumu izpildes vajadzībām atbilstoši normatīvo aktu prasībām:

1.1.1. klienta datora datus un datus par klienta apmeklējumiem un šīs vietnes lietošanu (tostarp IP adresi, ģeogrāfisko atrašanās vietu, pārlūkprogrammas veidu un versiju, operētājsistēmu, apmeklējuma laiku, lapu skatījumus un vietnes navigāciju);
1.1.2. datus saistībā ar jebkādiem darījumiem, kas notiek starp klientu un SIA V-Print vai arī saistībā ar šo vietni;
1.1.3. datus, kurus klients sniedz, lai reģistrētos mūsu vietnē;
1.1.4. datus, kurus klients sniedz, lai pierakstītos uz mūsu tīmekļa vietnes pakalpojumiem, e-pasta paziņojumiem un jaunumiem;
1.1.5. jebkādu citu informāciju, kuru klients ir izvēlējies mums paziņot.

 

2. Sīkfaili (Cookies):

2.1. SIA V-Print ir tiesības vākt datus par tīmekļa vietnes lietotāju, izmantojot sīkdatnes (Cookies), lai uzlabotu lietotājiem pieejamos pakalpojumus.

2.2. Sīkdatne jeb sīkfails ir tīmekļa servera nosūtīta neliela teksta virkne klientam, kura tiek saglabāta lietotāja datorā kā parasta datne.

2.3. Ar tās palīdzību serveris var identificēt lietotāju, pārbaudot klienta atsūtīto sīkdatni.

2.4. Visbiežāk sīkdatnes izmanto lietotāju autentifikācijai (lietotājam ievadot savu lietotājvārdu un paroli, serveris nosūta uz lietotāja datora unikālu teksta virkni, pēc kā vēlāk var noteikt, ka lietotājs ir pieslēdzies sistēmai), sesijas uzturēšanai, kā arī specifiskas informācijas saglabāšanai par lietotāju.

2.5. Izmantojot sīkdatnes, lietotājs veido tīmekļa vietni atbilstoši savām vēlmēm un interesēm.

2.6. Sīkdatnes ir iespējams arī nobloķēt, bet, tiklīdz tas ir izdarīts, var rasties problēmas, jo var nestrādāt kāda no tīmekļa vietnes piedāvātajām funkcijām vai pat liegta piekļuve pie tās.

 

3. Datu drošība:

3.1. SIA V-Print apņemas nodrošināt apstrādāto klienta Personas datu pareizību un pilnīgumu, kā arī to konfidencialitāti.

3.2. Pielietosim visus piemērotos līdzekļus un rīkus, lai novērstu jebkādu klienta Personas datu zudumu, izmainīšanu vai ļaunprātīgu izmantošanu.

3.3. SIA V-Print apņemas nenodot klienta Personas datus organizācijai vai jebkādai citai personai, kas atrodas valstī, kurā nav nodrošināts adekvāts personas datu aizsardzības līmenis, izņemot šādus gadījumus:

3.3.1. nodošana ir nepieciešama, lai noslēgtu līgumu ar klientu vai izpildītu līgumu ar klientu;

3.3.2. nodošana ir nepieciešama, lai noslēgtu vai izpildītu līgumu, kas noslēgts klienta interesēs;

3.3.3. nodošana ir atļauta saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām;

3.3.4. klients ir devis savu piekrišanu.

 

4. Datu izmantošana:

4.1. Uzkrātos klienta Personas datus SIA V-Print izmantos, lai:

4.1.1. izpildītu pasūtījumus;

4.1.2. palīdzētu mums uzlabot portālu un informācijas pieejamību klientam tiešsaistē;

4.1.3. dotu klientam iespēju izmantot vietnē pieejamos pakalpojumus;

4.1.4. nosūtītu klientam konkrēti pieprasītos e-pasta paziņojumus;

4.1.5. nodrošinātu klientam informāciju par mūsu produktiem un pakalpojumiem;

4.1.6. pasūtījuma izdarīšanai, klientu atbalstam, maksājumu veikšanas un pakalpojumu sniegšanas vajadzībām;

4.1.7. risinātu klienta vai par klientu iesniegtus jautājumus un sūdzības attiecībā uz tīmekļa vietni;

4.1.8. citādi saskaņā ar piemērojamiem normatīviem aktiem.

4.2. SIA V-Print apstrādās klienta Personas datus tikai godprātīgi un atbilstoši likumam un neizmantos klienta Personas datus nolūkiem, kas neatbilst mērķiem, kuru dēļ SIA V-Print ir saņēmis Personas datus.

 

5. Datu aktualizācija:

5.1. SIA V-Print ir tiesības atklāt informāciju par klientu saviem darbiniekiem, amatpersonām, pilnvarotajiem, piegādātājiem tiktāl, ciktāl tas ir pamatoti nepieciešams šajā privātuma politikā noteiktajiem mērķiem.

5.2. Papildus SIA V-Print ir tiesības atklāt klienta Personas datus:

5.2.1. tādā apmērā, kādā to nosaka likums;

5.2.2. saistībā ar jebkādu tiesvedību vai iespējamu tiesvedību;

5.2.3. lai noteiktu, izmantotu vai aizstāvētu SIA V-Print likumiskās tiesības (tostarp informācijas sniegšana citām personām, lai novērstu krāpšanu un samazinātu kredītrisku);
5.2.4. jebkurai personai, kura pēc SIA V-Print pamatota uzskata varētu vērsties tiesā vai citā kompetentā iestādē šādu Personas datu atklāšanas nolūkos, gadījumos, kad pēc mūsu pamatota ieskata šāda tiesa vai iestāde varētu pamatoti pieprasīt minēto Personas datu atklāšanu.

5.3. Izņemot šajā privātuma politikā norādītajos gadījums, SIA V-Print neatklās klienta Personas datus trešajām personām.

 

6. Starptautiskā datu pārsūtīšana:

6.1. SIA V-Print ir tiesības ievākto informāciju uzglabāt, apstrādāt un pārsūtīt uz jebkuru valsti, kurā  darbojamies, lai būtu iespējams izmantot šo informāciju saskaņā ar šo privātuma politiku.

6.2. Attiecībā uz klienta Personu datiem, kas nodoti uz citu valsti, var tikt piemēroti attiecīgās valsts normatīvie akti, ieskaitot normatīvie akti attiecībā uz valsts drošību, terorisma apkarošanu, kas var atļaut tiesībsargājošām iestādēm vai uzraudzību īstenojošām iestādēm piekļūt privātpersonu rīcībā esošai informācijai.

6.3. Personas dati, kurus klients iesniedz publicēšanai tīmekļa vietnē, tiek publiskoti internetā un ar interneta starpniecību var kļūt pieejami visā pasaulē, līdz ar to SIA V-Print nav iespējams novērst citu personu veiktu šādas informācijas izmantošanu vai ļaunprātīgu izmantošanu. Klients skaidri izsaka savu piekrišanu šādai personas datu pārsūtīšanai.

 

7. Preču un pakalpojumu pasūtīšana tiešsaistē:

7.1. Klientam veicot pasūtījumu tiešsaistēs, SIA V-Print ir nepieciešams zināt:

7.1.1. klienta vārdu, uzvārdu;

7.1.2. klienta e-pasta adresi;

7.1.3. klienta tālruņa numuru;

7.1.4. klienta pasta adresi;

7.1.5. datus, kas saistīti ar maksājuma veikšanu (piemēram, kredītkartes numurs un derīguma termiņš).

7.2. Sniegtā informācija  ļauj  nodrošināt pilnvērtīgu klienta pasūtījuma izpildi un informēt par pasūtījuma izpildes statusu.

 

8. Klienta tiesības:

8.1. Nepieciešamības gadījumā klientam ir tiesības jebkurā laikā grozīt, papildināt vai dzēst savus Personas datus, kas par viņu saglabāti viņa lietotāja kontā.

8.2. Klientam ir tiesības pieprasīt SIA V-Print sniegt jebkādu personas informāciju par sevi, kāda ir SIA V-Print rīcībā. SIA V-Print var  nesniegt šādu informāciju tādā apmērā, kādā to pieļauj likums.

 

9. Pielāgojumi un izmaiņas privātuma politikā:

9.1. SIA V-Print ir tiesības grozīt Privātuma politikas noteikumus pēc saviem ieskatiem.

9.2. SIA V-Print  ir tiesības jebkurā laikā atjaunināt šo Privātuma politiku, publicējot tās jauno versiju savā portālā.

 

10. Trešo personu tīmekļa vietnes:

10.1. Šajā tīmekļa vietnē ir saites uz citām vietnēm. SIA V-Print nees atbildību par trešo personu tīmekļa vietņu privātuma politiku vai praksi.

 

11. Informācijas atjaunošana:

11.1. Lūdzam klientu paziņot SIA V-Print, ja nepieciešama pie mums esošo klienta Personas datu labošana vai atjaunināšana.

 

12. Kontakti:

12.1 Ja klientam ir kādi jautājumi par šo Privātuma politiku vai personiskās informācijas apstrādi, lūgums, rakstiet uz e-pastu info@repromo.lv.